Vítejte na stránkách doktorského grantového projektu GA ČR 102/05/H517 "Výzkum dopravně telematických systémů". Tyto stránky slouží jako společná prezentace doktorandů pracujících na tomto projektu.

Hlavní cíl tohoto projektu spočívá ve vytvoření oborového rámce dopravní problematiky pro studenty doktorských studijních programů (DSP) odborných kateder Fakulty dopravní a umožnění cílené koordinace řešených disertačních prací. Cílem projektu je zabezpečení spolupráce studentů DSP v různých oborech jejich zájmu a cílená integrace témat disertačních prací.


Obr.1 Tématické zaměření doktorského projektu

V doktorském projektu GAČR 102/05/H517 byli nebo jsou zapojeni Ing. Zuzana Bělinová, Ing. Petr Bouchner, Ing. Martin Brodský, Ing. Vladimír Faltus, Ing. Jindřich Krása, Ing. Tomáš Musil, Ing. Martin Pěnička, Ing. Jakub Rajnoch, Ing. Jindřich Sadil, Ing. Tomáš Stárek, Ing. Stanislav Novotný, Ing. Roman Piekník , studenti doktorského studia ústavu řídicí techniky a telematiky fakulty dopravní ČVUT a Doc. Dr. Ing. Miroslav Svítek, Prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc. a Doc. Ing. Petr Vysoký, CSc., členové odborného vedení.
Členové odborného vedení
Doc. Dr. Ing. Miroslav Svítek
Prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc.
Doc. Ing. Petr Vysoký, CSc.


Studenti doktorského studia
Ing. Zuzana Bělinová
Téma: Analýza a syntéza architektur dopravních a telematických systémů
Zabývá se inteligentním vozidlem, aplikacemi v inteligentních vozidlech, architekturami dopravně telematických systémů a informačními systémy (dálkové informační služby pro dopravní prostředky). Původní zaměření práce na architektury dopravně-telematických systémů upřesnila na systémy samoorganizující (self-oganizing). Zabývá se různými možnostmi popisu těchto systémů (multiagentní sytémy, celulární systémy) a jejich možným využitím pro dopravně-telematické systémy a jejich aplikace.
Dále rozpracovávala téma samoorganizujících systémů v dopravě - podmínky jejich výskytu, jejich projevy, možnosti jejich identifikace a popisu. Studovala způsoby modelování dopravních systémů a tyto posuzovala z hlediska vhodnosti využití pro popis samoorganizujících aspektů dopravy. Z používaných popisů dopravy (mikroskopické, makroskopické, celulární, kinetické) zvolila makroskopický popis pro zahrnutí samoorganizujících rysů. Studovala faktory ovlivňující samoorganizaci - různé parametry popisující chování řidiče a možnosti jejich přidání do modelů.Ing. Petr Bouchner
Téma: Driving simulators for driver behavior research
Zabývá se rozhraním člověk - stroj (HMI), komunikací mezi řidičem a inteligentním vozidlem s vazbou na analýzu pozornosti řidičů. Vede svůj tým na pracovišti se simulátorem řízení automobilu. Zabývá se výzkumem spolehlivosti interakce systému "řidič-vozidlo". Navrhuje a se svým týmem vede experimenty na výzkumných vozidlových simulátorech zaměřené na posuzování vlivu zařízení HMI na kvalitu a komfort jízdy, dále na výzkum možností detekce únavy řidičů. Zvláštní kapitolu jeho práce tvoří experimenty vyšetřující vliv designu silničních tunelů na chování řidičů za běžných okolností. Spolu se skupinou ‚Driving Simulation Research Group' při LSS FD ČVUT a AVČR pracuje na vývoji vozidlových simulátorů (byl uveden do chodu kompaktní simulátor nové generace s plně obklopující projekcí, byla rozšířena projekční scénu stávajícího kompaktního simulátoru, lehký simulátor byl rozšířen o hloubkovou projekci uzpůsobenou k experimentům s tunely). V době účasti na grantu (leden-březen) především dokončoval svoji disertační práci, která byla úspěšně obhájena v březnu roku 2007.Ing. Martin Brodský
Téma: Virtuální interaktivní prostředí pro aplikace léčby dopravních fobií
Navazuje na DP - Virtuální interaktivní prostředí pro aplikace léčby dopravních fobií, která si kladla za cíl navrhnout a vytvořit metodiku pro tvorbu virtuálního léčebného prostředí a zároveň funkčnost této metodiky ověřit na konkrétním léčebném scénáři. Cílem této Disertační práce je zaměřit se na oblast hardwaru pro interakci diváka s vytvořeným prostředím. Použití sofistikovanějšího trackovacího zařízení by tak přineslo výrazné zlepšení prožitků probandů. Zároveň bych považoval za užitečné vytvořit externí mixer zvuků, který by dovoloval lépe pracovat se zvuky a dotvářet tak celou atmosféru prostředí. .Ing. Vladimír Faltus
Téma: Řízení a modelování dopravní oblasti
Zabývá se řízením a modelováním silniční dopravy na městské komunikační síti. Na úrovni městské dopravní oblasti vyvíjí novou metodu pro zlepšení stávajícího řízení dopravy založenou na využití moderních prostředků a postupů inteligentních dopravních systémů. Důležitou součástí výzkumu je také simulace dopravy, měření, zpracování a vyhodnocování dopravních parametrů. Vedle rychlosti, intenzity, časové mezery apod. je významným dopravním parametrem také sledovaná a odhadovaná doba jízdy vozidel.Ing. Jindřich Krása
Téma: Problematika interakce lidského činitele s umělým systémem a analýza poklesu výkonových parametrů pilotů během letu
Zabývá se dopravními prostředky a dopravním personálem, věnuje se HMI, rozhraní mezi umělým systémem (letounem) a lidským operátorem se zaměřením na měření a analýzu poklesů pozornosti pilotů během letu. Zabývá se analýzou psychofyziologických parametrů pilotů během letu v závislosti na jednotlivých letových režimech letu. Podílí se na měření EEG signálů na povrchu hlavy pilota během letu. Jeho práce byly zakomponovány do širšího výzkumu analýzy human-machine interaction in aviation a zkoumání poklesů pozornosti pilotů během letu.Ing. Tomáš Musil
Téma: Bezpečné architektury železničních zabezpečovacích systémů
V rámci disertační práce se zaměřuje na problematiku využití programovatelných hradlových polí FPGA v systémech pro řízení a zabezpečení železniční dopravy. Hlavním cílem práce je zajištění vysoké bezpečnosti a spolehlivosti výsledné aplikace s využitím diversifikace návrhu a použitím technik dynamické rekonfigurace. Práce bude prakticky presentována na reálném zařízení "Automatický elektronický blok ABE-1".Ing. Martin Pěnička
Téma: Towards a Theory of Railways (úspěšně obhájeno v roce 2006)
Zabývá se modelováním vazeb inteligentní vozidlo - infrastruktura v oblasti železnice. Zabývá se modelováním bezpečnostě kritických aplikací v železniční dopravě. V roce 2006 dokončil několik modelů z oblasti zabezpečení železniční dopravy (model tříznakého autobloku, model traťového souhlasu, model staničního zabezpečení).Mgr. Jakub Rajnoch
Téma: Distance-based charging evaluation of approaches and development of an approach for the calculation of distance based charging
Zabývá se inteligentním vozidlem a komunikací s inteligentní infrastrukturou, případně s dalším inteligentním vozidlem. Speciálně se věnuje v souladu s tématem své disertační práce evaluaci existujících typů mýtného založeného na technologii GNSS (Global Navigation Satellite System) a návrhu způsobu výpočtu vzdálenosti pro tyto systémy.


Ing. Jindřich Sadil
Téma: Suboptimální řídicí procesy železniční trakce
Zabývá se nadále inteligentní infrastrukturou s vazbou na telematiku a inteligentním napájením, optimalizací odběrových výkonových diagramů jak v reálném čase, tak ve fázi přípravy grafikonu vlakové dopravy. Vytvořil několik modelů odběrů napájecích stanic na bázi neuronových sítí, které predikují jejich odběry na základě dosavadních odběrů. V příštím rove plánuje modely dále rozvíjet (např. přidáním dalších vstupů jako návrh grafikonu vlakové dopravy, nebo použitím nových struktur modelu). Modely jsou testovány na reálných datech odběrů z let 2003-2007.Ing. Tomáš Stárek
Zabývá se možnostmi implementace systému eCall (Emergency Call), implementací UTMC informací (Urban Traffic Management and Control System) pokrývajících hromadnou dopravu a individuální automobilovou dopravu do navigačních systémů, rozborem stavu systémů pro monitorování přeprav nebezpečných nákladů ve vybraných částech Evropy apod. V souladu s rámcovým tématem disertační práce analyzoval možnosti vyhodnocení kvalitativních a socio-ekonomických přínosů plynoucích ze systémů dopravní telematiky a jejich aproximace. Zabýval se inteligentním vozidlem a komunikací s inteligentní infrastrukturou, případně s dalším inteligentním vozidlem. Speciálně se věnoval v souladu s tématem své disertační práce evaluaci existujících typů mýtného založeného na technologii GNSS (Global Navigation Satellite System) a návrhu způsobu výpočtu vzdálenosti pro tyto systémy. Též studoval a publikoval různé způsoby telekomunikačních protokolů CALM, které jsou vhodné pro dopravní telematické systémy.Ing. Stanislav Novotný
Téma: Analytická vyhodnocování technických dat z vozidlového simulátoru při experimentech
Zabývá se především výzkumem spolehlivosti interakce systému "řidič-vozidlo" s vazbou na analýzu pozornosti řidičů. Navrhoval, zpracovával a vyhodnocoval jsem experimenty na výzkumných vozidlových simulátorech, které byly zaměřeny na posuzování vlivu zařízení HMI na kvalitu a komfort jízdy, dále na výzkum možností detekce únavy řidičů. Dále jsem pracoval na vývoji vozidlových simulátorů především na softwarové podpoře, ale také na rozšíření vizuálního pole vozidlového simulátoru o zpětnou projekci a měření vlivu toho řešení na kvalitu simulace jízdy.Ing. Roman Piekník
Téma: Analýza faktorů potřebných pro tvorbu simulačních scén k přímému měření reakčních dob řidiče
Zabývá se především návrhem a realizací virtuálních scén do vozidlových simulátorů, přípravou a realizací experimentů na výzkumných vozidlových simulátorech, které byly zaměřeny na posuzování vlivu zařízení HMI na kvalitu a komfort jízdy. Dále pracuje na projektu jehož cílem bylo vyhodnotit míru vlivu různých hladin alkoholu na bezpečnost jízdy. Předmětem analýz byl především vlastní styl jízdy (trajektorie, rychlost, atd.), reakční časy na různé stimuly a to při různých hladinách alkoholu. (podpořeno interním grantem ČVUT).